Privacyverklaring

Privacyverklaring en –reglement

Dit is de privacyverklaring van Woningstichting Nieuwkoop, gevestigd aan het Kennedyplein 5b te Nieuwkoop en De Verbinding 10 te Nieuwkoop. Deze privacyverklaring is vastgesteld op 18 december 2018. Het bijhorende privacyreglement is vastgesteld op 28 juni 2021 en kunt u hier downloaden.

Privacyreglement

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Woningstichting Nieuwkoop, als verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Alle informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is, zijn persoonsgegevens.

Niet persoonsgebonden gegevens

U bent niet verplicht om wat voor gegevens dan ook te verstrekken als u van onze website gebruik maakt. Behalve als u besluit van een dienst of contactformulier gebruik te maken, dat via deze website wordt aangeboden.
De website van Woningstichting Nieuwkoop maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies.

Verwerkingsdoelen

Woningstichting Nieuwkoop verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben, de voorbereiding en uitvoering van de huurovereenkomst of als sprake is van een gerechtvaardigd belang.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Woningstichting Nieuwkoop. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden, indien dat nodig is voor het uitvoeren van de bepalingen uit de overeengekomen huurovereenkomst, bijvoorbeeld met een aannemer voor het oplossen van een reparatieverzoek of om u als woningzoekende van dienst te kunnen zijn. Verder delen wij uw gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties.

Persoonsgebonden gegevens

Woningstichting Nieuwkoop ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u zich inschrijft als woningzoekende, door het invullen van een formulier, het sturen van een e-mail, het huren van een woning of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als (mede)woningzoekende of (mede)huurder verwerken:
–              Volledige naam
–              Geslacht
–              Adres- en contactgegevens (mailadres, telefoonnummer)
–              Geboortedatum
–              Gegevens aanvraag urgentieverklaring (worden vernietigd nadat beslissing
over urgentie is vernomen)

Van huurders verwerken wij ook:
–              Betalingsgegevens en rekeningnummer
–              Jaarinkomen/ huishoudinkomen
–              Huurdersverklaring vorige verhuurder (eventueel)
–              Gezinssamenstelling
–              Soort identiteitsbewijs en –nummer
–              Status student / COA
–              Handtekening

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. U kunt voor meer informatie hierover mailen naar privacy@wst-nieuwkoop.nl

Bewaartermijn

Woningstichting Nieuwkoop bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Beveiliging

Woningstichting Nieuwkoop stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies of het verkeerd gebruik daarvan.
Alleen medewerkers die het voor hun werk nodig hebben, hebben toegang tot de persoonsgegevens van onze huurders, mogen deze inzien en (indien zij daarvoor geautoriseerd zijn) verder verwerken.
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze woningzoekenden of huurders, is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.
Onze servers staan bij onze externe automatisering en de back-up (bewaartermijn 30 dagen) vindt daar ook plaats.
Wij zijn verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. We treffen daarnaast maatregelen om betrokkenen te informeren als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.
Woningstichting Nieuwkoop heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is bereikbaar via
privacy@wst-nieuwkoop.nl

Klachten

Betrokkenen kunnen een klacht indienen als het privacyreglement of de AVG niet correct wordt nageleefd door WSN. Deze klacht kan worden ingediend bij de toezichthouder op de privacywetgeving de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/vraag-1
Mocht u vragen of suggesties hebben omtrent deze website of privacyverklaring, dan horen we dat graag. Dit kunt u doen door het sturen van een mail naar privacy@wst-nieuwkoop.nl.

Het internet is dynamisch en constant in ontwikkeling. Ook wat betreft privacy. Deze pagina kan dan ook zonder aankondiging vooraf door ons worden aangepast.