Bestuur & toezicht

Als woningcorporatie vervullen wij een maatschappelijke taak en daarom stemmen wij ons beleid af op wat de maatschappij van ons nodig heeft. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en willen ons werk zo goed mogelijk doen. Daarom hanteren wij de beginselen van ‘Good Governance’. Dit betekent dat wij invloed geven aan onze stakeholders, onze keuzes verantwoorden en zorgen voor goed toezicht.

De Governancecode

De Governancecode omschrijft normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing, die in acht moeten worden genomen door de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Woningstichting Nieuwkoop onderschrijft de Governance code en past deze toe.

 

Bestuur en Raad van Commissarissen

Het bestuur van Woningstichting Nieuwkoop wordt sinds 1 mei 2018 gevormd door Caroline Nolet. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken binnen onze organisatie. De RvC legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de manier waarop zij dat toezicht heeft uitgeoefend.

De RvC bestaat met ingang van 23 mei 2020 uit:

  • De heer E.J. Koeslag (voorzitter)
  • De heer W.P. de Ridder (vice-voorzitter)
  • Mevrouw M.M.A. van der Voort (lid op voordracht huurders)

 

Verantwoording

In ons jaarverslag verantwoorden wij ieder jaar welke keuzes wij hebben gemaakt. Ook de RvC verantwoordt hierin op welke manier zij toezicht heeft uitgeoefend.

 

Visitatie

Eén keer per vier jaar laten woningcorporaties zich visiteren door een onafhankelijke organisatie. Deze organisatie onderzoekt de prestaties van de corporaties. Zo’n visitatie helpt ons ook om onze prestaties te verbeteren en geeft inzicht in onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties. In 2019 is dit voor het laatst gebeurd, door Cognitum. U kunt het rapport hier lezen.